स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
101 A Profile Of Adolescent Girls In Nepal Unicef Unicef Subject
102 Changing state and prevalence of child labour in carpet and garment industries in Nepal (survey) world vision world vision Subject
103 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कानूनन्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय Subject
104 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकासंग सम्बन्धित केही प्रावधानहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
105 नेपालको संविधान र बालअधिकार के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
106 बालबालिकासंग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरु पहिले र अहिले के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
107 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको विश्लेषण आ.व. २०७३/०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
108 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण साउन - कार्तिक २०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
109 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
110 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७३ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
111 बालसहभागिता निर्देशिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
112 घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
113 काठमाडौं उपत्यकाका सडक बालबालिका र सो क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको नक्साङ्कन प्रतिवेदन के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
114 बालसुधार गृहको स्थिति अध्ययन २०७१ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
115 स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का सन्दर्भमा बालअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सबै चरण के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
116 स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ बालअधिकार अनुगमन सम्बन्धी सहयोगी पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
117 बालसंरक्षणमा क्रियाशील संघसंस्था तथा कार्यकर्ताहरुको लागि शिक्षण- प्रशिक्षण एवम् स्व-अध्ययन स्रोत पुस्तक के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
118 विपद् र बालबालिका तनाब कम गराउने क्रियाकलाप के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
119 बालबालिकालाई दिइने सजाय र केही विकल्पहरु सचेतना पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
120 दुव्र्यवहारबाट बचौं र बचाऔं, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका लागि सचेतना पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject