स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
1 Facts Sheet of Child Related Indicators CCWB CCWB Subject
2 Sustainable Development Goals And Children CCWB CCWB Subject
3 २०७७ असोज महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
4 २०७७ कात्तिक महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
5 राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को २०७७ मंसिर महिनाको सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
6 २०७७ माघ महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
7 २०७७ फागुन महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र NCRC NCRC Subject
8 Public Information Tabloid of NCRC for the period of Feb-March, 2021 NCRC NCRC Subject
9 २०७७ चैत्र महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र-२०७७-१२ NCRC NCRC Subject
10 Public Information Tabloid of NCRC for the period of March to April, 2021 NCRC NCRC Subject
11 २०७८ बैशाख महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
12 Public Information Tabloid of NCRC for the period of April-May, 2021 NCRC NCRC Subject
13 २०७८ जेष्ठ महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
14 Public Information Tabloid of NCRC for the period of May-June, 2021 NCRC NCRC Subject
15 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकासंग सम्बन्धित केही प्रावधानहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
16 नेपालको संविधान र बालअधिकार के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
17 बालबालिकासंग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरु पहिले र अहिले के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
18 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको विश्लेषण आ.व. २०७३/०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
19 सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण साउन - कार्तिक २०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
20 सार्वजनिक यातायातलाई बालश्रम रहित बनाउने अभियान के.बा.क.स के.बा.क.स Subject