Photo Gallery

बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल विस्तार गर्न सञ्चालन अनुमति लिनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को दफा ७ बमोजिमको कार्य तथा सेवाहरु दफा १३ बमोजिमको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न चाहने इच्छुक सामाजिक संघ संस्थाले उल्लेखित कार्यविधिको दफा १४(२) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिस सहित २०७८ भदौ ५ गतेभित्र तोकिएका कागजातहरु संलग्न गरी तोकिएको ढाँचामा यस परिषदमा निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । बाल हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिन चाहने इच्छुक संघ-संस्थाहरूले परिषद्को वेवसाइट www.ncrc.gov.np वा ई-पोर्टल www.childrights.gov.np मा राखिएको आवेदन ढाँचा डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।