स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
61 विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका सडक बालबालिका तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि परिषदमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
62 अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई दिवा स्याहार तथा आवासीय संरक्षण गरिरहेका बाल गृहहरूको आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
63 कोभिड-१९ का कारण अभिभावकविहिन भएका बालबालिकालाई वैकल्पिक स्याहार प्रदान गर्न इच्छुक वैकल्पिक स्याहार प्रदायक संस्थाहरुको सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
64 सडक बालबालिकालाई सीपमूलक तालिम सेवा प्रदान गर्न इच्छुक संघसंस्थाहरुले सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
65 अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सम्भावित उपचार तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी आवेदनको ढाँचा NCRC NCRC Subject
66 राष्ट्रिय बाल दिवस २०७८ को लागि उपयुक्त नारा प्रस्ताव NCRC NCRC Subject
67 भिडियो निर्माण प्रतियोगिता आयोजना २०७८/७९ NCRC NCRC Subject
68 २०७८ साउन महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
69 भिडियो निर्माण प्रतियोगिता आयोजना २०७८/७९ NCRC NCRC Subject
70 बाल दिवसका कार्यक्रम अभिलेखीकरण NCRC NCRC Subject
71 बाल संरक्षण प्रणालीको प्रवर्धन र सवलीकरणका लागि स्रोत व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी सूचना । NCRC NCRC Subject
72 परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८ NCRC NCRC Subject
73 परिषद्को विस्तृत कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८ NCRC NCRC Subject
74 २०७८ भाद्र महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
75 २०७८ असोज महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
76 बाल अधिकार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा तालिमको नक्साङ्कन सम्बन्धी सूचना ncrc ncrc Subject
77 Annual Performance Report FY 2077/78 ncrc ncrc Subject
78 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ ncrc ncrc Subject
79 बालबालिकाको गैरकानूनी स्थानान्तरण नगर्ने नगराउने सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना NCRC NCRC Subject
80 Call for Papers for National Symposium on Child Rights ncrc ncrc Subject