स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
61 अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई दिवा स्याहार तथा आवासीय संरक्षण गरिरहेका बाल गृहहरूको आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
62 कोभिड-१९ का कारण अभिभावकविहिन भएका बालबालिकालाई वैकल्पिक स्याहार प्रदान गर्न इच्छुक वैकल्पिक स्याहार प्रदायक संस्थाहरुको सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
63 सडक बालबालिकालाई सीपमूलक तालिम सेवा प्रदान गर्न इच्छुक संघसंस्थाहरुले सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा NCRC NCRC Subject
64 अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सम्भावित उपचार तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी आवेदनको ढाँचा NCRC NCRC Subject
65 राष्ट्रिय बाल दिवस २०७८ को लागि उपयुक्त नारा प्रस्ताव NCRC NCRC Subject
66 भिडियो निर्माण प्रतियोगिता आयोजना २०७८/७९ NCRC NCRC Subject
67 २०७८ साउन महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
68 भिडियो निर्माण प्रतियोगिता आयोजना २०७८/७९ NCRC NCRC Subject
69 बाल दिवसका कार्यक्रम अभिलेखीकरण NCRC NCRC Subject
70 बाल संरक्षण प्रणालीको प्रवर्धन र सवलीकरणका लागि स्रोत व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी सूचना । NCRC NCRC Subject
71 परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८ NCRC NCRC Subject
72 परिषद्को विस्तृत कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८ NCRC NCRC Subject
73 २०७८ भाद्र महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
74 Up World Down World Padmaparna Gosh Pratham Books Subject
75 Children In a Digital World Unicef Unicef Subject
76 A Profile Of Adolescent Girls In Nepal Unicef Unicef Subject
77 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कानूनन्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय Subject
78 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकासंग सम्बन्धित केही प्रावधानहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
79 नेपालको संविधान र बालअधिकार के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
80 बालबालिकासंग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरु पहिले र अहिले के.बा.क.स के.बा.क.स Subject