स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
1 बालभेला सञ्चालन र सहजीकरण हाते पुस्तिका सङ्घीय ममिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, युनिसेफ, मीरेष्ट नेपाल Subject
2 Call for Papers for National Symposium on Child Rights ncrc ncrc Subject
3 बालबालिका संम्वन्धी नियमावली २०७८ NCRC NCRC Subject
4 पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना (माघ २०७८ पुस २०८४) NCRC NCRC Subject
5 बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन नर्देशिका, २०७६ NCRC NCRC Subject
6 बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ NCRC NCRC Subject
7 बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७९ NCRC NCRC Subject
8 घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन NCRC NCRC Subject
9 बालसहभागिता निर्देशिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
10 घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
11 स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ बालअधिकार अनुगमन सम्बन्धी सहयोगी पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
12 बालसहभागिता प्रवद्र्धनमा सथानीय तहको भूमिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
13 स्थानीय तहमा बालसंरक्षण के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
14 बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहको भूमिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
15 बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७३ को व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको जानकारी पुस्तिका के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
16 बालअधिकार संरक्षण तथा संवर्धन कार्यक्रम (कार्यान्वयन) निर्देशिका २०६५ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
17 बालअधिकारमा आधारित सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया सहयोगी पुस्तिका २०७५ के.बा.क.स महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, के.बा.क.स Subject
18 अनलाइन बाल सुरक्षा निर्देशिका, २०७६ नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण Subject
19 बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका २०७३ प्रेस काउन्सिल नेपाल Subject
20 बालबालिका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ .pdf महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय Subject