स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
1 State Of Children In Nepal 2017 {English Version} CCWB CCWB Subject
2 State of Children in Nepal-2018 (Synopsis) CCWB CCWB Subject
3 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७ National Child Rights Council (NCRC) NCRC Subject
4 State of Children in Nepal 2020 (English) NCRC NCRC Subject
5 बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०७९ NCRC NCRC Subject
6 नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०८० NCRC NCRC Subject
7 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
8 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७३ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
9 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७२ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
10 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७१ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
11 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७० के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
12 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६९ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
13 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६८ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
14 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७५ के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
15 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवदेन २०७६ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् Subject