स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
81 बाल अधिकार ज्ञान सम्मेलनका लागि अनुसन्धानमा आधारित लेख रचनाप्रेषण सम्बन्धीसूचना ncrc ncrc Subject
82 २०७८पौष महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
83 २०७८ माघ महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
84 २०७८ फागुन महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
85 बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सूचना NCRC NCRC Subject
86 बालबालिका संम्वन्धी नियमावली २०७८ NCRC NCRC Subject
87 २०७९ बैशाख र जेठ महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
88 २०७९ असार महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
89 बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०७९ NCRC NCRC Subject
90 बाल न्याय कार्यविधि नियमावली २०७६ NCRC NCRC Subject
91 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ NCRC NCRC Subject
92 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ NCRC NCRC Subject
93 पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना (माघ २०७८ पुस २०८४) NCRC NCRC Subject
94 बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन नर्देशिका, २०७६ NCRC NCRC Subject
95 बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ NCRC NCRC Subject
96 बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७९ NCRC NCRC Subject
97 घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन NCRC NCRC Subject
98 नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०८० NCRC NCRC Subject
99 बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन हातेपुस्तिका NCRC NCRC Subject
100 Up World Down World Padmaparna Gosh Pratham Books Subject