स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
81 २०७८पौष महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
82 २०७८ माघ महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
83 २०७८ फागुन महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
84 बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सूचना NCRC NCRC Subject
85 बालबालिका संम्वन्धी नियमावली २०७८ NCRC NCRC Subject
86 २०७९ बैशाख र जेठ महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
87 २०७९ असार महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र NCRC NCRC Subject
88 बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०७९ NCRC NCRC Subject
89 बाल न्याय कार्यविधि नियमावली २०७६ NCRC NCRC Subject
90 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ NCRC NCRC Subject
91 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ NCRC NCRC Subject
92 पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना (माघ २०७८ पुस २०८४) NCRC NCRC Subject
93 Up World Down World Padmaparna Gosh Pratham Books Subject
94 Children In a Digital World Unicef Unicef Subject
95 A Profile Of Adolescent Girls In Nepal Unicef Unicef Subject
96 Changing state and prevalence of child labour in carpet and garment industries in Nepal (survey) world vision world vision Subject
97 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कानूनन्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय Subject
98 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकासंग सम्बन्धित केही प्रावधानहरु के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
99 नेपालको संविधान र बालअधिकार के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
100 बालबालिकासंग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरु पहिले र अहिले के.बा.क.स के.बा.क.स Subject