स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
1 बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको तेस्रो चौथो र पाँचौ आवधिक प्रतिवेदनको समापन टिप्पणी के.बा.क.स Subject
2 Study Report On The Status Of Early Marriage In Lalitpur Loo Niva Child Concern Group Subject
3 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ Subject
4 बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ Subject
5 बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२ Subject
6 Child Marriage in Nepal- Research Report Plan Nepal, Save the Children, WVIN Subject
7 Nepal Child Labour Report 2008 ILO, CBS Nepal Subject
8 Alternative Care of Children _Challanges and Emerging Opportunities in Nepal SOS Nepal, Save the Children, Unicef Subject
9 Millennium Development Goals & Children_Post 2015 Development Agenda MOWCSW, SOS Nepal, Actionaid Subject
10 स्थानीय तहमा बालबालिकाका आवाज सङ्घीय ममिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, युनिसेफ, मीरेष्ट नेपाल Subject
11 बालभेला सञ्चालन र सहजीकरण हाते पुस्तिका सङ्घीय ममिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, युनिसेफ, मीरेष्ट नेपाल Subject
12 An Exploratory Research_Triggering Factors{Child Friendly Local Governance} Mirest Nepal, Unicef Subject
13 Child Friendly Local Governance Best Practices Mirest Nepal, Unicef Subject
14 Every Child Alive_The Urgent Neeed to End Newborn Death Unicef Subject
15 विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अनुगमन कार्ययोजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सिजप Subject
16 UN Convention On The Right Of The Child. Unicef Subject
17 Justice Mechanisms and Conflict Dynamics in Nepal USAID, CWIN, SAFERWORLD Subject
18 नेपालको-संविधान २०७२ Subject
19 Global Study On Sexual Exploitation Of Children In Travel And Tourism Angela Hawke, Alison Raphael ECPAT Subject
20 Reeti and Mithu Anupa Lal Pratham Books Subject