स्रोत सामग्री


# Title Author Pubisher Subject Download
1 Project Completion Report CAAC CCWB CCWB Subject
2 Annual Programme Performance Report CAAC CCWB CCWB Subject
3 Annual_Report_FY_2071_72_Health Department of Health Services Department of Health Services Subject
4 परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८ NCRC NCRC Subject
5 परिषद्को विस्तृत कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८ NCRC NCRC Subject
6 Annual Performance Report FY 2077/78 ncrc ncrc Subject
7 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ ncrc ncrc Subject
8 स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का सन्दर्भमा बालअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सबै चरण के.बा.क.स के.बा.क.स Subject
9 सङ्क्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७३-२०७४) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग Subject
10 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७३-२०७४) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग Subject