Photo Gallery

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा  जारी शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा माननीय मन्त्री श्री पार्वत गुरूङज्यूबाट जारी शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा माननीय मन्त्री श्री पार्वत गुरूङज्यूबाट जारी शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा माननीय मन्त्री श्री पार्वत गुरूङज्यूबाट जारी शुभकामना सन्देश

View
राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय राष्ट्पतिज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय राष्ट्पतिज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय राष्ट्पतिज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश

View
राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय राष्ट्पतिज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश २

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय राष्ट्पतिज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश २

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय राष्ट्पतिज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश २

View
राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश

View
राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश २

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश २

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ को अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनु भएको शुभकामना सन्देश २

View

सम्पर्क

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्

 पुल्चोक, ललितपुर

फोन : ०१-५५५०१२१,५५५०१४७

फ्याक्स : ५५२७५९१

इमेल : contact@ncrc.gov.np;ncrc.council@gmail.com