तथ्यांक

सडक दुर्घटना र बालबालिकाको अवस्था

   विगत पाँच आर्थिक वर्षहरुमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र भएका सडक दुर्घटना र सोबाट प्रभावित बालबालिकाको विवरण

                            सवारी दुर्घटनामा परेका उमेरगत मृत्य भएका व्यक्तिको संख्या

उमेर समूह 

 

 

आर्थिक वर्ष

२०६९.७०

२०७०.०७१

२०७१.०७२

२०७२.०७३

२०७३.०७४

१६ वर्षमूनि

१३

१४

१३

१२

१६

१७ देखि ३५

७८

७१

९२

८६

३६ भन्दा माथि

५७

५८

४८

६२

८०

   जम्मा

१४८

१४३

१३३

१६६

१८२

Download View details