तथ्यांक

२०७४/०१/१२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाको बालबालिकाको तथ्यांक

 

१. १४ जिल्लामा हालसम्म संकलित तथ्यांकमध्ये बुवा र आमा दुबै गुमाएका बालबालिकाः

क्र.स.

    जिल्ला

बुवा आमा दुबै गुमाएका बालबालिकाको संख्या

जिल्लामा पहिचान भएका जम्मा

  भूकम्पका कारणले मात्र

बालक

बालिका

जम्मा

बालक

बालिका

जम्मा

सिन्धुपाल्चोक 

७१

५५

१२६

      ९

        ५

     १४

दोलखा

४२

२९

७१

     १३

       १३

     २६

काभ्रेपलाञ्चोक 

६२

६१

१२३

     ३

        ५

    ८

रसुवा 

१८

२७

     १४

      ६

     २०

नुवाकोट

३३

३०

६३

      ९

        ३

    १२

धादिङ

४९

३६

८५

     -  

       ४

     ४

गोरखा

६३

५२

११५

     १०

        २

    १२

मकवानपुर

२८

३०

५८

     -  

      -  

     -  

रामेछाप

२१

३७

५८

     -  

      -  

     -  

१०

ओखलढुङ्गा

१०८

१०४

२१२

     -  

      -  

     -  

११

सिन्धुली

५३

४०

९३

     -  

      -  

     -  

१२

भक्तपुर

२४

२०

४४

       ३

      -  

   ३

१३

ललितपुर

१०

१३

२३

      ३

      -  

      ३

१४

काठमाडौं

७६

८०

१५६

   ११

१८

 

जम्मा

६५८

५९६

१२५४

७५

४५

१२०

 
 
Download View details