तथ्यांक

अल्पसंख्यक र आदिबासी बालबालिका

                  १. प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका दलित तथा जनजाति बालबालिका

विद्यार्थी

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका बालबालिका

  प्रतिशत

जम्मा

दलित

जनजाति

दलित

जनजाति

बालिका

४,५९,०६९

८२,१०३

१,८०,२६९

१७.९

३९.

बालक

५,१४,३४४

८७,९१८

१,९९,७२०

१७.१

३८.८

जम्मा

९,७३,४१३

१,७०,०२१

३,७९,९८९

१७.५

३९

Download View details