तथ्यांक

बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ बाट प्राप्त बालबालिका सम्बन्धी जानकारी

१. बालबालिका हराएको, फेला परेको र खोजतलास जारी रहेको स्थिति, २०७३/०७४

विकास क्षेत्र

हराएका

हराएका मध्ये फेला परेका

 खोजतलास जारी

बालक

बालिका

जम्मा

बालक

बालिका

जम्मा

बालक

बालिका

जम्मा

पूर्वाञ्चल

१४९

३७०

५१९

१९

५५

७४

१३०

३१५

४४५

मध्यमाञ्चल

उपत्यका

१८८

१२३

३११

१५०

९५

२४५

३८

२८

६६

उपत्यका बाहेक

२०५

५३७

७४२

५७

९०

१४७

१४८

४४७

५९५

पश्चिमाञ्चल

१०

२१०

३१२

१९

३७

५६

८३

१७३

२५६

मध्य पश्चिमाञ्चल

२७०

३४६

६१६

६७

५८

१२३

२०३

२८८

४९१

सुदूर पश्चिमाञ्चल

१३३

१३९

२७२

४१

३२

७३

९२

१०७

१९९

            जम्मा

१०४७

१७२५

२७७२

३५३

३६७

७२०

६९४

१३५८

२०५२

Download View details